China: Covid-19 cede em Xinjiang e Liaoning, mas pressiona Hong Kong

China: Covid-19 cede em Xinjiang e Liaoning, mas pressiona Hong Kong

China: Covid-19 cede em Xinjiang e Liaoning, mas pressiona Hong Kong